Bizlere mobil uygulamalarımzdan indirerek ulaşabilirsiniz

s

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000

Yayıncı Sözleşmesi

AJANS – Yayıncı SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta ….. adresinde bulunan ….. Paywoow Elektronik Ticaret Ltd. Şti. (Paywoow) diğer tarafta ….. adresinde bulunan ….. (bundan böyle Sanat/Yayıncı olarak anılacak) olmak üzere taraflar aşağıdaki şartlar dâhilinde karşılıklı olarak mutabakata vararak iş bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

2- Tanımlar 

1.A) Ajans

AJANS: Yurt içinde veya yurt dışında her türlü canlı yayın uygulamaların yayıncılıkları kayıt edecek, ekspozisyon, show, fuar, sergi, festival, şenlik, televizyon, sinema, mankenlik, sunuculuk, reklam filmciliği, film ve reklam filmi seslendirmesi, her çeşit reklam ve film çekimi, müzik, kaset, plak yapımı müzik org. vb işler yapan kuruluşlar ve kişiler ile SANATÇI/YAYINCI arasında sözleşme yapılmasına ve yapılmış sözleşmelerin icrasına aracılık yapan veya bu işleri doğrudan doğruya düzenleyen ve gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerdir.

1. B) Sanatçı/Yayıncı

2. Fotomodel: Casting, gazete, dergi, kitap, broşür, etiket, pankart, poster, kartpostal, afiş, kutlama kartı, billboard, ambalaj, takvim ve buna benzer her türlü basın ve yayın organında fotoğrafı ve görüntüsü çıkan,

3. Film Yıldızı: Televizyon filmlerinde, sinema filmlerinde, televizyon dizi filmlerinde veya reklâm filmlerinde rol alan,

4. Tiyatro Oyuncusu: Sinema, tiyatro sahnesinde, televizyonda, her türlü araçla yapılan reklâmlarda veya benzeri yerlerde rol alan,

5. Ses Sanatkarı: Gazinolarda, müzikallerde, televizyon, sinema veya tiyatroda ve diğer açık ve kapalı eğlence yerleri ve buna benzer mekânlarda müştereken veya münferiden şarkı söyleyen,

6. Sunucu/Yayıncı: Televizyon programlarında, gazino ve benzeri yerlerde haberleri sunan, konuşma yapan veya programları takdim eden, hostes, asistan veya diğer değişik isimlerde görev alan,Canlı yayın uygulamaların da yayıncılık/sunuculuk yapacak olan

7. Dansçı: Televizyonda, sinemada, tiyatroda, gazinoda ve diğer açık ve kapalı eğlence yerlerinde veya reklâma yönelik gösterilerde müştereken veya münferiden dans ederek görev alan,

8. Manken: Her türlü defile ekspozisyon, show, fuar, sergi, festival, şenlik, yarışma ve buna benzer organizasyonlarda podyuma çıkan kişilerdir.

3- İşveren

Yukarıda sayılan ve tanımlanan işler için yine yukarıda tanımlanan sanatçı ile ücret karşılığında belirli bir işin yapılmasını gerçekleştirmek için gerek Ajans aracılığı ile gerekse doğrudan doğruya sanatçının kendisi ile sözleşme yapmak isteyen özel ve tüzel kişilerdir.

Ajans Sanatçı/Yayıncı Ücretlendirmesi

Ajans Yayıncı kota yaptığı çalıştığı ve maaş aldığı her ay , yayıncıdan maaş dışında uygulamanın belirlediği kar komisyon oranın alıcaktır.

4- Ajans Servis Ücreti (ASÜ)

İşbu sözleşmedeki yükümlülükleri, maddi ve manevi katkıları ve diğer tüm hizmetleri nedeniyle sanatçının brüt ücretinden aşağıda belirtilen oranlarda sanatçı tarafından Ajansa ödenen ücrettir.

Bundan böyle Ajans servis ücreti ASÜ olarak anılacaktır.

5- Sanatçı serbest meslek erbabı konumunda bulunduğundan, Ajans sanatçının gerek her türlü vergi ve gerekse sosyal sigorta mükellefiyeti ve buna benzer sosyal güvenlikle ilgili her türlü yasal sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Sanatçı/Yayıncı bu konuda çıkan ihtilaflardan dolayı uğradığı her türlü maddi ve manevi zararlar ile cezai mesuliyetler için Ajansa gayri kabili rücu etmemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

6- Ajansın Hak ve Sorumlulukları

Ajansın asıl yükümlülüğü yukarıda tanımlanan işlerin yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilmesi için gerek işveren ile SANATÇI arasında sözleşme akdedilmesinde aracılık yapmak, gerekse SANATÇI adına uygun gördüğü sözleşmeleri İŞVEREN ile arasında imzalamaktadır.

Sanatçı yukarıda tanımlanan işlerden dolayı alacağı ücretin %20’sini (Yüzdeyirmi) Ajansa ASÜ olarak ödeyecektir. Yukarıda tanımlanan işler doğrudan Ajans tarafından gerçekleştirildiğinde sanatçıya ödenecek ücretten %20 (Yüzdeyirmi) ASÜ Ajans sanatçının/yayıncının maaşının dışında çalıştığı uygulamasan karını alıcaktır. Bu ücret işverenden ayrıca tahsil edilecek ASÜ’nün dışındadır.

Sanatçının katılacağı yarışmalardan alacağı teklifler de dahil olmak üzere her türlü yukarıdaki işlerle ilgili kendisine yapılan çalışma önerilerin kabulü için sanatçı önceden Ajansın yazılı onayını alacaktır. Onay alındıktan sonra önceliği Ajansın çalışma ve işlerine verecektir.

Sanatçı ajansının onayı ve yazılı izni olmadan başka ajanslarda ve başka uygulamalarda yayıncılık yapamaz

Sanatçı onay alarak yapmış olduğu işlerle ilgili alacağı ücret ile kazandığı her türlü maddi ödülü Ajans aracılığı ile tahsil edecek ve %20’sini (Yüzdeyirmisini) ASÜ olarak Ajansa çalıştığı uygulama tarafından ödenecektir.

7- Sanatçının Hak ve Sorumlulukları

Sanatçı/Yayıncı yukarıda Madde 2- (A)’da sayılan işlerle ilgili olmak üzere Ajansa, kendi adına her türlü sözleşme imzalamak ve her türlü vaatte bulunmak yetkisini verdiğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. Hiç bir şekilde bu yetkisinden vazgeçmeyeceğini gayrikabili rücu olarak şimdiden kabul etmiştir.

Sanatçı/Yayıncı  Ajansın gösterdiği tüm işleri ancak mücbir sebep halinde red edebilir. Sanatçı iş kendine bildirildiği gün, hemen yazılı olarak işi reddettiğini Ajansa bildirmek zorundadır. Aksi halde işi kabul etmiş sayılır. Bu yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyan ASÜ de dahil olmak üzere sanatçı tarafından Ajansa ödenecektir.

Sanatçı/Yayıncı iş bu sözleşme imzasını takiben 3 ayda bir fiziki değişikliklerini Ajansa bildirmekle yükümlüdür.

Sanatçı/Yayıncı  Ajansın organize ettiği yukarıda Madde I de sayılı işlerden birinde görev alacağı kesinleştikten sonra işveren veya Ajansın bilgisi olmadan iş başlangıcından önce fiziki görünümünde değişikliğe gidemez. Tersi durumda Ajansın ve İşverenin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi kayıp sanatçı tarafından karşılanacaktır.

Sanatçı/Yayıncı  Ajansın açık veya yazılı onayı olmadan doğrudan doğruya herhangi bir işveren veya Ajanslar ile sözleşme yapamayacağı gibi şifahi olarak anlaşıp fiilen başka işlerde çalışamaz.

Ajans adına kendisine ödeme yapılmasını kabul edemez. Aksi halde sanatçı Ajansa her iş için ….. Amerikan doları (…..) ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Sanatçı/Yayıncı  Ajansın yazılı onayı ile bir çalışma yaparsa öncelikle ücreti Ajans aracılığı ile tahsil edecektir. Ajans %20’sini (Yüzdeyirmi) ASÜ olarak alacaktır. Eğer sanatçı ücreti doğrudan kendisi tahsil eder ise tarifeden düşük olmamak üzere ücretin %40’ını (Yüzdekırk) Ajansa ASÜ olarak tahsil ettiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde ödeyecektir.

Ajansın kataloğu, tanıtım broşürü, internet sitesi vs. yer alan sanatçı diğer firmalar ve ajansların katalog, tanıtım broşürü vs. yer alamaz. Tersi durumda sözleşmenin 10. maddesindeki cezai şartlar uygulanır.

Sanatçı/Yayıncı  tanıtımı amacıyla Ajans tarafından yapılacak tüm masraflardan kendisine düşen pay sanatçı tarafından ödenecektir. Ayrıca tanıtım gayesi ile her türlü kira, otel, yol, giyim, telefon ve benzeri masraflar da Sanatçı/Yayıncı  tarafından ödenecektir.

Sanatçı/Yayıncı  Ajansın itibarını ve onurunu kıracak, iş alma şansını azaltacak, sadakat borcuna, toplum değer yargılarına ve ahlak kurallarına aykırı davranışta bulunamaz. Ajans ile ilgili gerçeğe aykırı bilgi veremez. Ajansın sırlarını ifşa edemez. Aksi halde Ajans bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Maddi ve manevi tazminata tabi tutulabillir.

8- Sanatçı/Yayıncı   üçüncü kişilerle yapacağı çalışmalar sırasında vereceği her türlü zarar ve ziyandan şahsen sorumlu olup Ajansın bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur. Sırf bu yüzden Ajans gerek mahkeme yoluyla gerekse sulhen üçüncü kişilere her türlü tazminat vs. yapmak zorunda kalırsa sanatçıdan söz konusu ödemeleri rücuen almak hakkına her zaman sahiptir.

9- İş gezilerinde veya işin yapılması sırasında sanatçının hastalanması, sakatlanması, yaralanması veya ölümü halinde Ajans hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ajans iş yolculuklarında işin yapılması sırasında sanatçının kendisine ait şahsi maddi değer taşıyan eşyalarının yitirilmesinden, çalınmasından sorumlu değildir.

10- İşverenden Sanatçı/Yayıncı  adına her türlü tahsilat Ajans tarafından yapılacaktır. Bu tahsilatın yapılmasından sonra Ajans ASÜ’yi kestikten sonra/uygulama Asü’yi ajansa yatırdıktan sonra 7 gün içerisinde bakiyeyi sanatçıya öder. Ancak işveren ücreti taksitler halinde ödeyecek ise Ajans son taksitin kendisine ödendiği tarihten itibaren .7 gün içinde sanatçıya ücretini ASÜ sü kesildikten sonra ödeyecektir.(ASÜ ajansa uygulama tarafından yatarsa Sanatçı/Yayıncı kesikti olmayacaktır.

11- Taraflar tebligat olarak iş bu sözleşmenin başlığında belirtilen adresleri kendi adresleri olduğunu kabul ederler. Tebligat adreslerindeki değişiklikler noter vasıtasıyla diğer tarafa bildirilmedikçe adreste her hangi bir kişiye yapılmış tebligat kendisine yapışmış veya bu adrese gönderilip tebliğ edilmeyen bildirimler de kendisine tebliğ edilmiş gibi addolunacağını kabul ve taahhüt ederler.

12- Cezai Şartlar

Sanatçı/Yayıncı  Ajansın yazılı muvafakatı olmaksızın başka ajanslar vasıtası ile veya doğrudan doğruya bu sözleşmenin kapsamına giren işleri yazılı veya şifahi sözleşme ile kabul ederse iş bu sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içerisinde ASÜ ne ilaveten .1.000.000TL cezai şartı nakden ve defaten ödeyecektir.

Sanatçı/Yayıncı   bu madde dışındaki halleri ve genel olarak sözleşmeye hiç uyulmaması halinde sanatçı ajansın ASÜ olarak alacağı ve uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan miktarına ilaveten Ajansa 1.000.000 TL cezai şart ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

13- Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 10 yıldır. Taraflar sözleşmenin bitimine 14  gün kala feshi ibrazda bulunmazsa sözleşme kendiliğinden 10  yıl daha uzayacaktır. Ajans ve sanatçı karşılıklı mutabık kalmak şartıyla sözleşmeyi her zaman tazminatsız ve cezai şartsız olarak feshedebilirler. Ayrıca Ajansa tek taraflı fesih hakkı tanıyan maddeler saklıdır.

14- Sözleşme 07 /07 / 2022 tarihinde düzenlenmiş, taraflarca kabul edilmiş ve imzalanmıştır.

Yayıncı                                                                       Ajans